Přejít k obsahu

Digitální knihovna ZČU

Digitální knihovna Západočeské univerzity v Plzni je institucionální repozitář Západočeské univerzity budovaný a spravovaný Univerzitní knihovnou, jehož primárním cílem je ukládat, ochraňovat a neomezeně online zpřístupňovat plné texty publikační činnosti autorů ze ZČU, časopisy a sborníky vydávané na ZČU a kvalifikační práce obhájené na ZČU. Repozitář svůj obsah zpřístupňuje v souladu s autorským právem a dalšími relevantními zákony.

Jako další cíl si repozitář klade zpřístupňovat a prezentovat publikační činnost ZČU pro akademickou obec, studenty a širokou veřejnost. Autoarchivace plných textů publikační činnosti v centrálním depozitáři přispívá k podpoře vědy a výzkumu nejen na ZČU, ale i na ostatních univerzitách a výzkumných institucích. Zviditelnění publikační činnosti univerzity také zvyšuje prestiž a dobré jméno ZČU. Digitální knihovna Západočeské univerzity je provozována v souladu s principy celosvětového hnutí open access, a je podporována řadou vědců univerzity.

“Otevřený přístup k informacím poskytuje pro všechny pevný základ a rovnocenné podmínky pro vědu, výzkum a inovaci a také aplikaci těchto činností v praxi. Opřete-li vaší činnost o tento společný základ, dosáhnete tak mnohem výš.“

Ing. Tomáš MILDORF, Ph.D., vědec působící na Katedře matematiky Fakulty aplikovaných věd. Publikuje otevřeně a ukládá své publikace do Digitální knihovny Západočeské univerzity v Plzni. Jeho publikace patří v naší Digitální knihovně k nejvyhledávanějším.

Západočeská univerzita vyjádřila svou podporu hnutí open access podpisem Berlínské deklarace 11.11. 2015.

Provoz digitální knihovny byl zahájen v únoru 2012, ukládání publikační činnosti do repozitáře je zatím dobrovolné. Digitální knihovna je dělena na Publikační činnost a Kvalifikační práce. Komunita Publikační činnost zahrnuje vědecké články, monografie, konferenční sborníky, časopisy, dizertační práce a je rozdělená na jednotlivé fakulty a následně katedry Západočeské univerzity. V komunitě Kvalifikační práce jsou zahrnuty všechny vysokoškolské kvalifikační práce od roku 2012, rovněž dělené dle fakult a kateder univerzity. Repozitář nabízí české a anglické rozhraní a obsahuje příspěvky převážně v češtině, angličtině, němčině ale rovněž v dalších jazycích.

Digitální knihovna ZČU je provozována v open source systému DSpace, který byl vyvinut pro podporu digitálních knihoven především výzkumných institucí. Systém DSpace umožňuje ukládat různé druhy elektronických dokumentů v různých formátech, jejich archivaci a zpřístupňování, informuje o nově přidaných položkách a lze v něm nastavit různá přístupová práva k dokumentům.

Prohledávání v systému DSpace je možné prostřednictvím komunit, podkomunit, kolekcí nebo autorů, názvů, klíčových slov či druhu dokumentů. Po kliknutí na jméno autora si lze navíc zobrazit veškeré jeho příspěvky uložené v repozitáři. Klasické vyhledávání je pak možné základní i pokročilé s vyhledávacími operátory (and, or, not). V rámci spuštění nové verze Digitální knihovny v DSpace 5 byla zvolena nová grafická podoba repozitáře.

Více o softwaru DSpace na http://www.duraspace.org/ a http://www.dspace.cz/.

Pokud vás myšlenka Open Access zaujala, podpořte hnutí OA publikováním svých prací v režimu OA. Knihovna Západočeské univerzity vám ráda poskytne bližší informace nejen o OA, ale také o repozitáři, pomůže vám zjistit, jaký postoj zastává k OA vydavatel, u kterého publikujete své práce a zajistí uložení vašich prací v otevřeném repozitáři Západočeské univerzity.

Průběžně se snažíme digitální knihovnu rozšiřovat a zdokonalovat. Budeme rádi, pokud budete mít jakýkoliv dotaz, podnět ke zlepšení či nás budete chtít upozornit na chyby a nedostatky, když kontaktujete knihovnu digknih@uk.zcu.cz.

Patička