Přejít k obsahu

Grantové agentury a Open Access

Někteří poskytovatelé grantů (grantové agentury, ministerstva, Evropská komise aj.) vyžadují po vědcích, kteří chtějí získat finanční podporu pro svůj výzkum, aby publikované výsledky svého výzkumu zveřejnili v režimu open access. Snahou poskytovatelů, kteří přidělují veřejné prostředky, je zajistit snadný přístup odborné i laické veřejnosti k výsledkům výzkumů. Seznam grantových agentur, které vyžadují, aby výsledky výzkumu byly zpřístupněny v režimu open access poskytuje služba SHERPA/Juliet. Seznam časopisů, které jsou v souladu s požadavky poskytovatele financí pro open access je možné ověřit na SHERPA/Facts.

Evropská komise

Evropská komise patří k nejvýznamnějším poskytovatelům finanční podpory pro vědu a výzkum a systematicky podporuje otevřený přístup od spuštění 7. rámcového programu (2007-2013). 17. července 2012 vydala Evropská komise zásadní dokumenty - Communication a Recommendation, které vymezují význam otevřeného přístupu pro evropský výzkum a které doporučují členským státům, aby se také zasadili o vytvoření podmínek pro otevřené sdílení výsledků vědy podpořených z veřejných zdrojů. EK sleduje aktuální debaty a reakce na iniciativy a dokumenty typu Cost of Knowledge nebo Finch Report.

Více informací k OA a Evropské komisi:

7. rámcový program

Pilotní projekt na podporu publikování v režimu open access byl spuštěn v srpnu 2008 v sedmi výzkumných oblastech (energie, životní prostředí, zdraví, informační a komunikační technologie, výzkumná infrastruktura, věda ve společnosti, socioekonomické vědy a humanitní vědy).

Více než 50 miliard eur bylo rozděleno projektům, které uložily výzkumné recenzované články nebo jejich postprinty, které vznikly jako výstupy z projektů RP7 do online repozitáře do šesti (přírodní a technické vědy) nebo dvanácti měsíců (společenské, socioekonomické a humanitní vědy) od data zveřejnění.

Pilotní projekt byl podpořen a zaštítěn prostřednictvím projektu OpenAIRE, který měl zajistit také potřebnou infrastrukturu pro ukládání dat a zázemí pro zúčastněné repozitáře.

Více informací o 7. Rámcovém programu na http://www.fp7.cz/cs.

Horizont Evropa

Na projekt Horizont 2020 navazuje projekt Horizont Evropa, který poběží od roku 2021 do roku 2027. Kromě výzev pro podporu inovací a nového přístupu k partnerství je součástí programu také politika otevřené vědy.

Cílem výzvy je včasné a otevřené sdílení výzkumu. Příjemci grantu by měli povinně sdílet v otevřeném režimu vědecké publikace, vědecká data na základě FAIR principů, informace o vědeckých výstupech a nástrojích sloužících k ověření závěrů vědeckých publikací či poskytnout digitální nebo fyzický přístup k výsledkům potřebných k ověření závěrů vědeckých publikací. Pokud publikace nejsou publikovány v otevřeném režimu, je příjemcům grantu důrazně doporučováno využít otevřený repozitář.

Otevřený přístup k vědeckým výstupům typu software, model, algoritmus, workflow, protokol, simulace apod. není vyžadováno ale silně doporučeno. Podporován je rovněž přístup k fyzickým výsledkům výzkumu typu buněčných linií, biologických vzorků, sloučenin a dalších materiálů.

Pro předregistraci publikačních výstupů, preprinty a crowd science lze využít projekt ORION nebo The Centre for open science offers a wealth of resources on Registered Reports.

Návod pro Horizont Evropa v anglickém jazyce k dispozici zde.

Prezentace k Horizont Evropa v anglickém jazyce k dispozici zde.

Implementační strategie v anglickém jazyce k dispozici zde.

Review of Marie Skłodowska-Curie actions unit costs in preparation for Horizon Europe k dispozici zde.

Informace o Horizont Evropa v českém jazyce k dispozici zde.

Prezentace o Horizont Evropa v českém jazyce k dispozici zde.

Brožura o Horizont Evropa k dispozici zde.

OpenAIRE

OA-OpenAir2Plán S

Společnost Science Europe schválila 4. září 2018 plán, jež dvanáct evropských zemí zavazuje, že výzkumné organizace a instituce financované státem publikují výsledky svého výzkumu v otevřených úložištích či časopisech do roku 2020. Tyto práce by měly být pod otevřenou licencí a poplatky za publikování by neměly být hrazeny autorem, ale výzkumnými organizacemi.

Open Access Infrastructure for Research in Europe byl tříletý (2009-2012) projekt financovaný ze 7. RP, který byl vytvořen na podporu publikování výsledků projektů v režimu open access.

Cílem projektu bylo poskytnout vědcům e-infrastrukturu zpřístupňující otevřeně přístupné publikace. Vědci mohli k uložení výstupů projektů využít jakýkoliv repozitář nebo přímo repozitář OpenAIRE. OpenAIRE také zajišťoval dostupnost statistik o využívání publikací pro tvůrce politik a propojoval uložené publikace s informacemi o projektu.

Na OpenAIRE navázal projekt OpenAIREplus, ve kterém jde o propojení publikací a projektů se souvisejícími výzkumnými údaji, ale také o rozšíření o další vědní obory, další země, o sledování projektů na národní úrovni a zahrnutí i dalších typů publikací (včetně nerecenzovaných).

Více informací o OpenAIRE na www.openaire.eu/.

Podmínky dotačního programu pro zlatou cestu otevřeného publikování naleznete zde.

Podpora OA v ČR

29. 4. 2019 schválila vláda Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím. Akční plán stanovuje povinnost  zpřístupnit v otevřeném přístupu výsledky typu J - článek v odborném periodiku a typu D - článek ve sborníku. Po roce 2020 se otevřený přístup bude týkat také výzkumných dat. Změny nastanou také v podmínkách pro poskytování účelové a institucionální podpoře. Celý text Akčního plánu naleznete na https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=875884.

Dne 14. června 2017 vláda schválila Národní strategii otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017-2020. K této strategii by měl být vypracován akční plán, který by měl uvádět konkrétní opatření pro naplnění národní strategie.

V lednu 2004 byla na ministerském setkání OECD podepsána Deklarace o přístupu k výzkumným datům z veřejných zdrojů. Všech 34 signatářských zemí, včetně České republiky, se zavázalo k podpoře otevřeného přístupu k datům a k vytváření podmínek snadného sdílení.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace schválila na svém 291. zasedání, jež se konalo 28. 2. 2014, návrh dokumentu Otevřený přístup (Open Access) k publikovaným výsledkům výzkumu financovaného z veřejných zdrojů v ČR, jež předložila Komise pro otevřený přístup.

Dokument se skládá ze tří částí. První část definuje pojem „otevřeného přístupu k vědeckým informacím“, druhá část obsahuje základní informace ohledně podpory otevřeného přístupu v programu Horizont 2020, třetí část předkládá doporučení vybraným členům vlády, výzkumným organizacím a poskytovatelům podpory v oblasti výzkumu.

Doporučení vládě, konkrétně místopředsedovi vlády pro Vědu, výzkum a inovace a Ministerstvu školství, ukládá, aby podnikli kroky k přijetí národní strategie otevřeného přístupu v souladu s doporučením Evropské komise.

Doporučení výzkumným organizacím zahrnuje především podporu budování otevřených repozitářů, publikování výsledků vědy a výzkumu v režimu OA, přijetí vnitřních předpisů na podporu OA, řešení problematiky ukládání a zpřístupňování výzkumných dat.

Doporučení poskytovatelům podpory v oblasti výzkumu a vývoje v Česku ukládá podporovat politiku OA na základě ustanovení Evropské komise a požadovat zajištění otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu financovaných z veřejných prostředků.

České univerzity a Akademie věd

Open Access podporují také české univerzity a Akademie věd, které budují institucionální repozitáře, ve kterých zpřístupňují publikační činnost a vysokoškolské kvalifikační práce. Většina z nich také podepsala Berlínskou deklaraci o otevřeném přístupu ke znalostem v přírodních a humanitních vědách.

Jak postupovat při autoarchivaci publikační činnosti ZČU?

Pokud poskytovatel grantu vyžaduje, aby byl váš příspěvek přístupný v režimu open access, můžete své příspěvky uložit v Digitální knihovně Západočeské univerzity. V případě zájmu o autoarchivaci kontaktujte obsahového správce: digknih@uk.zcu.cz.

Patička